Bestyrelsen

CVR 32204945

P-nummer 1024910667

Bank 4880-3444312432

MobilePay 28808

Vedtægter for foreningen ’Musik over Præstø Fjord’. (opdateret d. 2-6 2020)

 

§1.
Stk.1 Foreningens navn er ’Musik over Præstø Fjord’. Foreningen er stiftet 13. september 2008.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Smidstrupvej 69, 4733 Tappernøje

§2
Foreningens formål er at fremme interessen for og udbrede kendskabet til folkemusik, formidle og være netværksskabende omkring spillemandsmusik,
folkedans og visesang samt medvirke til at skabe udviklingsmuligheder for det nordiske folkemusikmiljø og den nordiske folkemusik.
Foreningen ønsker at skabe sammenhænge mellem kultur – og naturaktiviteter og udbrede muligheder for børn og familier samt folk med handicaps kan deltage.

 

§3
Stk. 1 Alle interesserede kan blive medlem af foreningen.
Stk. 2 Medlemmerne er selv ansvarlige for at bestyrelsen har det enkelte medlems mailadresse.
Stk. 2 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der ikke er i restance med kontingent. Der er en stemme per kontingent / medlem.
Stk. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Børn under 15 år har gratis medlemskab.
Unge mellem 15 – 25 år og pensionister samt efterlønnere betaler 50 %.
Stk. 4 Ved opløsning af foreningen overgår et eventuelt overskud til lignende kulturforening i lokalområdet.
§4
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk 2 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af andet kvartal og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen foregår per mail
og skal indeholde dagsorden samt oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og om de ønsker genvalg.
Stk. 3 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 4 Det af bilags kontrollant kontrollerede regnskab fremlægges hvert år på generalforsamlingen.
Stk. 5 Skriftlige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2. uger før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling:
• 1. valg af dirigent
• 2. valg af referent
• 3. formandens beretning
• 4. fremlæggelse af årsregnskab
• 5. behandling af indkomne forslag
• 6. valg til bestyrelse
— • a. bestyrelsesmedlemmer – halvdelen i lige år, den anden halvdel i ulige år
— • b. bestyrelsessuppleanter – halvdelen i lige år, den anden halvdel i ulige år
• 7. valg af bilagskontrollant / revisor – hvert år
• 8. kontingentfastsættelse
• 9. evt.

§5
Stk. 1 Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed, hemmelig afstemning kan finde sted hvis et medlem ønsker det.
Stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
Stk. 3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændring kræver mindst 2/3 af foreningens medlemmers stemme. Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig
i henhold til dette punkt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, på hvilken vedtægtsændringen kan besluttes ved almindelig stemmeflerhed.

§6
Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling finder sted når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 eller mindst 40 af medlemmerne skriftligt giver til kende,
at det er deres ønske. Disse er forpligtiget til at stille med dagsorden og give møde på generalforsamlingen.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter bestyrelsen har modtaget anmodningen
med mindst 1 uges varsel til afholdelse senest 6 uger efter anmodningen blev modtaget.
Stk. 3 Der kan ikke behandles andre punkter på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

§7
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse med 3 – 11 medlemmer og evt. 2 suppleanter, som varetager foreningens interesser.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en sekretær, en kasserer og en formand. I tilfælde af der ikke er suppleanter til at indtræde i bestyrelsen ved forfald kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 3 Der kan vælges et medlem til bestyrelsen på generalforsamlingen som ikke er til stede, hvis bestyrelsen inden generalforsamlingen har indhentet tilsagn fra vedkommende.
Stk. 4 Beslutninger i bestyrelsen afgøres helst ved konsensus men ellers ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5 Foreningen forpligtiges ved underskrift af formand.
Stk. 6. Foreningens kapital anbringes i et pengeinstitut og kan kun hæves af formanden eller kassereren eller med fuldmagt fra disse i forening.

Vedtaget og revideret ved ekstraordinær generalforsamling 2020

Anne Grete Kamilles

Anne Grete Kamilles

Forperson

Dorthe Andersen

Dorthe Andersen

Medlem

Anne Marie V. Kamilles

Anne Marie V. Kamilles

Næstformand

Martin B. Jensen

Martin B. Jensen

Medlem

Trille Prehn

Trille Prehn

Kasserer

Flemming Lie

Flemming Lie

Medlem

Philip Korshøj Lulzac

Philip Korshøj Lulzac

Medlem

Jakob Jannerup Larsen

Jakob Jannerup Larsen

Suppleant

Thomas Tvenstrup Danø

Thomas Tvenstrup Danø

Medlem

Lene Buch

Lene Buch

Suppleant

Brian Tvenstrup Nielsen

Brian Tvenstrup Nielsen

Webmaster

Peter Thomsen

Peter Thomsen

Revisor